Marks on Chinese Porcelain

宣德(Xuan De) 1425–1435
大 明 宣 德 年 製

 

(Da Ming Xuan De Nian Zhi)

成化(ChengHua) 1464 - 1487
大 明 成 化 年 製

 

(Da Ming Cheng Hua Nian Zhi)

弘治(Hong Zhi) 1487-1505
大 明 弘 治 年 製

 

(Da Ming Hong Zhi Nian Zhi)

正德(Zheng De) 1505–1521
大 明 正 德 年 製

 

(Da Ming Zheng De Nian Zhi)

正 德 年 製

 

(Zheng De Nian Zhi)

嘉靖(Jia Jing) 1521–1567
大 明 嘉 靖 年 製

 

(Da Ming Jia Jing Nian Zhi)

隆慶(Long Qing) 1567–1572
大 明 隆 慶 年 製

 

(Da Ming Long Qing Nian Zhi)

萬曆(Wan Li) 1572-1620
大 明 萬 曆 年 製

 

(Da Ming Xuan De Nian Zhi)

康熙(Kang Xi) 1661-1722
大 清 康 熙 年 製

 

(Da Qing Kang Xi Nian Zhi)

康 熙 御 製

 

(Kang Xi Yu Zhi)

康 熙 辛 亥 中 和 堂 製

 

(Kang Xi Xin Hai Zhong He Tang Zhi)

雍正(Yong Zheng) 1723-1736
大 清 雍 正 年 製

 

(Da Qing Yong Zheng Nian Zhi)

雍 正 年 製

 

(Yong Zheng Nian Zhi)

乾隆(Qian Long) 1736-1796
大 清 乾 隆 年 製

 

(Da Qing Qian Long Nian Zhi)

乾 隆 年 製

 

(Qian Long Nian Zhi)

嘉慶(Jia Qing) 1796-1820
大 清 嘉 慶 年 製

 

(Da Qing Jia Qing Nian Zhi)

道光(Dao Guang) 1821-1851
大 清 道 光 年 製

 

(Da Qing Dao Guang Nian Zhi)

慎 德 堂 製

 

(Shen De Tang Zhi)

咸豐(Xian Feng) 1851-1861
大 清 咸 豐 年 製

 

(Da Qing Xian Feng Nian Zhi)

同治(Tong Zhi) 1862-1875
大 清 同 治 年 製

 

(Da Qing Tong Zhi Nian Zhi)

同 治 年 製

 

(Tong Zhi Nian Zhi)